Gilles PARGNEAUX : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti socialiste (Франция)

Заместник-председател 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)  
- CONT_AD(2018)627884 -  
-
CONT 
ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд  
- CONT_AD(2018)628624 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата, прието на 21-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза  
- CONT_AD(2018)623761 -  
-
CONT 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Заплахата от разрушаването на Хан ал-Ахмар и други бедуински села FR  
 

J'ai soutenu cette résolution qui demande au gouvernement israélien d'abandonner le plan de relogement qui entraînerait la démolition de Khan Al-Ahmar et le transfert forcé des communautés bédouines vers un autre emplacement. Ce transfert forcé des habitants d’un territoire occupé est interdit par la 4e convention de Genève. Il constitue ainsi une violation du droit humanitaire international. Khan Al Ahmar se situe dans la zone du corridor E1 de Cisjordanie occupée. Le maintien du statu quo dans cette zone est d’une importance fondamentale pour garantir la viabilité de la solution à deux États et pour pouvoir créer à l’avenir un État palestinien d’un seul tenant et viable. Je demande à la haute représentante d'intensifier les démarches de l'Union européenne auprès des autorités israéliennes afin qu'elles respectent pleinement les droits de la population palestinienne de la zone C et d'exiger un dédommagement à Israël pour la destruction d'infrastructures financées par l'Union européenne.

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach) FR  
 

J'ai voté en faveur de ce rapport porté par ma collègue Karin Kadenbach. Aujourd’hui, 700 000 personnes meurent chaque année dans le monde d’infections résistantes aux antimicrobiens. Sans intervention concertée des États, dix millions de personnes supplémentaires par an pourraient décéder à cause de la résistance aux antimicrobiens d’ici 2050! Il est urgent d’agir! Je tiens à saluer l’excellent rapport de ma collègue Karin Kadenbach, et plus particulièrement les paragraphes 27, 104 et 105, dans lesquels elle encourage la Commission européenne et les États membres à adopter des mesures innovantes pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses. Dans le cadre de mes déplacements dans la circonscription Nord-Ouest (de la France), j’ai d’ailleurs eu l’opportunité de découvrir l’un de ces outils innovants. Il s’agit des pièces antimicrobiennes Steriall fabriquées à base de cuivre; 100% naturel et durable, le cuivre bénéficie en effet d’une efficacité antimicrobienne. En proposant des poignées de porte, des plaques de poussée et des accessoires en alliages antimicrobiens aux écoles, crèches, hôpitaux et maisons de retraite, nous pouvons lutter efficacement contre la propagation des bactéries et des virus dans ces milieux.

Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 

Je salue l’approbation par le Parlement européen de cette réforme du droit d’auteur qui l’adapte à l’heure du numérique. En créant notamment un droit voisin pour la presse sur internet, cette directive permettra à la presse européenne de disposer désormais des armes juridiques pour négocier avec les grandes plateformes internet les compensations financières pour l’utilisation de leurs contenus. Il s’agit là d’une étape majeure pour le rééquilibrage en faveur des médias qui souhaitent obtenir une juste rémunération pour leur travail face à des GAFA qui captent la quasi-totalité du marché publicitaire en ligne. Un tel déséquilibre menace la survie de nombreux organes de presse pourtant si nécessaire à la vitalité démocratique !

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от запазване на Кралство Мароко като стратегически партньор на Европейския съюз  
- P8_DCL(2016)0005 - Отпаднала  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Дата на внасяне : 18-01-2016
Срок : 18-04-2016
Брой подписали : 147 - 19-04-2016
Писмена декларация относно достойнството в края на живота  
- P8_DCL(2015)0055 - Отпаднала  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 95 - 06-01-2016
Писмена декларация относно подобряване на лечението на редки заболявания  
- P8_DCL(2015)0019 - Отпаднала  
Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Андрей КОВАЧЕВ , Elena GENTILE  
Дата на внасяне : 18-05-2015
Срок : 18-08-2015
Брой подписали : 172 - 24-08-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси