Estelle GRELIER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Parti socialiste (Франция)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
  • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Комисия по бюджети

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
  • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Делегация за връзки с Канада
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
  • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Комисия по рибно стопанство

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации  
- BUDG_AD(2012)486165 -  
-
BUDG 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020  
- PECH_AD(2012)487813 -  
-
PECH 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси