Marta ANDREASEN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Заместник-председател/Член на бюрото
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Обединено кралство)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

Заместник 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Комисия по бюджети
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Комисия по петиции
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2012 година  
- A7-0240/2014 -  
-
CONT 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно подобряването на рамката за икономическо управление и стабилност в Съюза, по-специално в еврозоната  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г.  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към Бюрото, Председателския съвет и Квесторската колегия 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси до председателя относно Бюрото, Председателския съвет и квесторската колегия във връзка със съответните им задължения. Член 32, параграф 2

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно насърчаване на социалното приобщаване и борба с всички форми на дискриминация на пазара на труда  
- P7_DCL(2014)0009 - Отпаднала  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 75 - 17-04-2014
Писмена декларация относно нарушаване на правото на собственост поради Закона за крайбрежната ивица в Коста Брава (Каталония, Испания)  
- P7_DCL(2011)0009 - Отпаднала  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS VIES  
Дата на внасяне : 07-03-2011
Срок : 09-06-2011
Брой подписали : 202 - 09-06-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси