Catherine BEARDER : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по конституционни въпроси
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по култура и образование
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение