Julie GIRLING : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 27-02-2018 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Обединено кралство)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 01-02-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 21-01-2016 / 31-01-2016 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 26-01-2017 / 13-09-2017 : Комисия по рибно стопанство
 • 08-02-2018 / 27-02-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 07-06-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите  
- FEMM_AD(2018)629490 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането и преразглеждането на стратегията ЕС – Централна Азия  
- FEMM_AD(2015)569696 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно инвестиции за работни места и икономически растеж насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз  
- FEMM_AD(2015)549256 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди  
- AGRI_AD(2018)615419 -  
-
AGRI 
ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година  
- ENVI_AD(2018)612232 -  
-
ENVI 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Положението в Унгария (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EN  
 

The decision to advocate the launch of Article 7(1) proceedings against a Member State is not one we have taken lightly. Our vote today is not an attack on Hungary nor an attack on its people. Nor is our vote necessarily about the content of the report, flawed as it is. Our decision concerns the question of European values, what they are and how we maintain and promote them. Europe, and its neighbourhood, is a family of friendly nations which share the same values, such as freedom, democracy and the rule of law. Like any family, we have disagreements and differences of opinion, yet these common values continue to bind us together. Regrettably, it is clear that Mr. Orbán and the current Hungarian Government have been distancing themselves from these values. The launch of Article 7(1) proceedings would, in our view, provide an opportunity for a constructive and cooperative dialogue with the Hungarian Government in order to prevent the undermining of the values which we all share.

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (B8-0538/2017, B8-0539/2017) EN  
 

My vote for the non-binding resolution was an acknowledgement that critical progress in the EU-UK Brexit negotiations has not been made, requires a renewed optimistic vigour, and must work to secure the most equitable terms between the 27 and the constituents of the South West, or the UK more broadly. I specifically called on Mr Barnier, the Commission and the Council to open parallel trade negotiations on the principle that no deal is agreed until everything is agreed, urging more communication in a spirit of goodwill and willingness to go forward together.
The motion before Parliament could not be reduced to a position of ‘digging in heels’, instead requiring a careful consideration of the withdrawal negotiations thus far, the atmosphere of those negotiations and the realistic prospects for a future settlement. It was on this analysis that I supported the motion, and in doing so, hope to cajole the institutions and negotiating parties into a more collaborative approach with a sense of immediacy.

Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) EN  
 

Today, British Conservatives voted to abstain on a report from the Women’s Rights and Gender Equality Committee intended to look at ways to close the gender pension gap, i.e. the difference between the average pre-tax income received as a pension by women and that received by men.
To be clear, we recognise that a gender pension gap exists and supporting measures at EU level to address this problem can be of value. In fact, there are number of sensible suggestions in this report relating to the pooling of best practice and improved data collection to help to identify policy challenges.
However, we chose to abstain because, despite the best efforts of the Rapporteur, wording was adopted that goes beyond the scope of report by casting judgement on different types of social security and pension systems. As clearly stated elsewhere in the report, these areas are the sole responsibility of Member States.
In a similar vein, whilst the Commission has competence in relation to equality, we cannot support calls for the EU to adopt social protection measures. Moreover, well-intentioned references to unisex life tariffs often lead to unintended consequences for industry and, as a result, increased costs for consumers.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни