Nicole SINCLAIRE : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 17-01-2010 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член
 • 18-01-2010 / 30-06-2014 : Независими членове

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 15-02-2011 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)
 • 16-02-2011 / 12-09-2012 : United Kingdom Independent (Обединено кралство)
 • 13-09-2012 / 30-06-2014 : We Demand a Referendum (Обединено кралство)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 16-07-2009 / 17-01-2010 : Комисия по външни работи
 • 16-07-2009 / 17-01-2010 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 08-02-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III, Комисия  
- FEMM_AD(2012)476138 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно устава на европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите  
- FEMM_AD(2011)472241 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ Европейското измерение в спорта  
- FEMM_AD(2011)467336 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно пускането в продажба на яйца от кокошки, отглеждани в забранени клетки  
- P7_DCL(2010)0087 - Отпаднала  
Nicole SINCLAIRE , Mike NATTRASS  
Дата на внасяне : 10-11-2010
Срок : 17-02-2011
Брой подписали : 51 - 17-02-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси