Josefa ANDRÉS BAREA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно как Европейският съюз може да допринесе за създаването на благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително новосъздадените дружества, която да спомага за разкриването на работни места?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно аспектите на правата върху интелектуалната собственост върху генетичните ресурси, свързани с развитието: отражението на намаляването на бедността в развиващите се страни  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси