Alfreds RUBIKS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" (Латвия)

Заместник-председател 

  • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно регионалната марка за качество: към по-добри практики в икономиката на селските райони  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници  
- AGRI_AD(2013)508068 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно настоящите предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели  
- AGRI_AD(2012)494603 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от предотвратяване на етнополитическите конфликти в Европа  
- P7_DCL(2010)0037 - Отпаднала  
Jiří MAŠTÁLKA , Alfreds RUBIKS  
Дата на внасяне : 05-05-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 28 - 09-09-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси