Lorenzo FONTANA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 11-07-2014 / 14-06-2015 : Независими членове
 • 15-06-2015 / 22-03-2018 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член

Национални партии 

 • 11-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Италия)

членове 

 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Делегация за връзки с Ирак
 • 15-09-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 27-07-2015 / 22-03-2018 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз  
- ITRE_AD(2017)597738 -  
-
ITRE 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (A8-0058/2018 - João Ferreira) IT  
 

Voto a favore della denuncia dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови: денонсиране (резолюция) (A8-0055/2018 - João Ferreira) IT  
 

Voto a favore dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

„Европас“: рамка за уменията и квалификациите (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) IT  
 

Voto a favore in quanto il testo non presenta problematicità specifiche.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно осъждането на мъченията и екзекуциите на деца в Саудитска Арабия  
- P8_DCL(2016)0126 - Отпаднала  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Ангел ДЖАМБАЗКИ  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 45 - 13-03-2017
Писмена декларация относно значението на специализирано техническо обучение за младите хора, които искат да работят в първичния сектор  
- P8_DCL(2016)0121 - Отпаднала  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 25 - 22-02-2017
Писмена декларация относно борбата срещу фалшифицирането на стоки в сектора на виното и спиртните напитки  
- P8_DCL(2016)0120 - Отпаднала  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Дата на внасяне : 21-11-2016
Срок : 21-02-2017
Брой подписали : 23 - 22-02-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси