Fiorello PROVERA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lega Nord (Италия)

Заместник-председател 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

членове 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 16-07-2009 / 10-05-2011 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Израел

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица  
- AFET_AD(2014)526104 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи  
- AFET_AD(2014)526103 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно убийствата на земеделски стопани в Южна Африка  
- P7_DCL(2011)0043 - Отпаднала  
Philip CLAEYS , Andreas MÖLZER , Fiorello PROVERA  
Дата на внасяне : 14-11-2011
Срок : 16-02-2012
Брой подписали : 48 - 16-02-2012
Писмена декларация относно героичните усилия на служителите и пожарникарите в атомната електроцентрала „Фукушима 1“  
- P7_DCL(2011)0023 - Отпаднала  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Дата на внасяне : 09-05-2011
Срок : 15-09-2011
Брой подписали : 156 - 16-09-2011
Писмена декларация относно нарушаване на правата на човека в Иран след президентските избори през м.юни 2009 г.  
- P7_DCL(2010)0053 - Отпаднала  
Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 127 - 15-10-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни