Ivars GODMANIS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Latvijas Pirmā Partija/Latvijas Ceļš (Латвия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Беларус
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО)№294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации и технологии  
- BUDG_AD(2012)491287 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на Европейския съюз в контекста на стратегията „ЕС 2020“  
- BUDG_AD(2012)478542 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно настоящото положение и бъдещо по-ефективно взаимодействие между Европейския фонд за регионално развитие и другите структурни фондове  
- BUDG_AD(2011)454427 -  
-
BUDG 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно преговори относно МФР за периода 2014 – 2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) №1211/2009 и Регламент (ЕС) №531/2012  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация  
- BUDG_AD(2013)522902 -  
-
BUDG 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно европейска карта за хора с увреждания  
- P7_DCL(2013)0008 - Отпаднала  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Дата на внасяне : 20-05-2013
Срок : 20-08-2013
Брой подписали : 347 - 20-08-2013
Писмена декларация относно изграждането на транспортни връзки в изолираните региони  
- P7_DCL(2010)0092 - Отпаднала  
Zigmantas BALČYTIS , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ivars GODMANIS , Bogusław LIBERADZKI , Justas Vincas PALECKIS  
Дата на внасяне : 22-11-2010
Срок : 10-03-2011
Брой подписали : 46 - 10-03-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси