• Georgios   STAVRAKAKIS  

Georgios STAVRAKAKIS : Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно проекта за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020  
- REGI_AD(2013)519472 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020  
- REGI_AD(2012)492590 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения  
- CONT_AD(2012)480660 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел ІІІ, Комисия  
- REGI_AD(2012)478709 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно подхода на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия  
- REGI_AD(2010)431009 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- REGI_AD(2010)431070 -  
-
REGI