• Georgios   STAVRAKAKIS  

Georgios STAVRAKAKIS : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- REGI_AD(2014)524560 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията  
- BUDG_AD(2014)524600 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година  
- REGI_AD(2013)514867 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно бюджета за 2014 г. – мандат за тристранната среща  
- REGI_AD(2013)508173 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза  
- BUDG_AD(2012)496444 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели  
- REGI_AD(2012)491318 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно бюджета за 2013 г. – мандат за тристранната среща  
- REGI_AD(2012)486122 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“  
- CONT_AD(2012)480662 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ Към укрепване на реакцията на ЕС при бедствия: ролята на гражданската защита и на хуманитарната помощ  
- REGI_AD(2011)464790 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно интегрираната морска политика - оценка на напредъка и новите предизвикателства  
- REGI_AD(2010)442787 -  
-
REGI