Kriton ARSENIS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Гърция)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Гърция)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (EО) № 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета относно 69-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно проекторешението на Съвета за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключването на Протокола от Нагоя към Конвенцията за биологичното разнообразие, отнасящ се за достъпа до генетични ресурси и за справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство [за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно признаването на множествената чувствителност към химически вещества и електромагнитната свръхчувствителност в Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Отпаднала  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 188 - 14-06-2012
Писмена декларация относно рибата като общо благо  
- P7_DCL(2011)0047 - Приета  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Дата на внасяне : 30-11-2011
Срок : 29-03-2012
Дата на приемане : 18-04-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0129
Брой подписали : 390 - 29-03-2012
Писмена декларация относно хиропрактиката  
- P7_DCL(2010)0046 - Отпаднала  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Дата на внасяне : 14-06-2010
Срок : 14-10-2010
Брой подписали : 72 - 15-10-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси