Georgios KOUMOUTSAKOS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Гърция)

Заместник-председател 

  • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда  
- TRAN_AD(2013)510526 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство [за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex)  
- AFET_AD(2011)448907 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Предложения за акт на Съюза  
Членовете на ЕП могат да внесат в Европейската комисия искане тя да предложи акт на Съюза (нов акт или изменение на действащ акт). Член 47

Предложение за акт на Съюза относно правилата за доброволно етикетиране относно информацията за пригодността на храните за вегетарианци или вегани  
- B7-0401/2013  

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно определянето на Европейски ден на борбата срещу тормоза и насилието в училищата  
- P7_DCL(2012)0028 - Гласувани с мнозинство  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Дата на внасяне : 10-09-2012
Срок : 17-01-2013
Дата на приемане : 17-01-2013
Списък на подписалите лица : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Брой подписали : 385 - 17-01-2013
Писмена декларация относно създаването на Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ  
- P7_DCL(2011)0025 - Приета  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Дата на внасяне : 09-05-2011
Срок : 29-09-2011
Дата на приемане : 29-09-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0432
Брой подписали : 381 - 29-09-2011
Писмена декларация относно героичните усилия на служителите и пожарникарите в атомната електроцентрала „Фукушима 1“  
- P7_DCL(2011)0023 - Отпаднала  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Дата на внасяне : 09-05-2011
Срок : 15-09-2011
Брой подписали : 156 - 16-09-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси