Karin KADENBACH : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Заместник-председател 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с Япония
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол)  
- A8-0022/2017 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти  
- AGRI_AD(2018)619357 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- AGRI_AD(2018)612259 -  
-
AGRI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) за финансовата 2017 година  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2017 година  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) за финансовата 2017 година  
- ENVI_AD(2019)627702 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества абамектин, Bacillus subtilis (Cohn 1872) щам QST 713, Bacillus thuringiensis, подвид Aizawai, Bacillus thuringiensis, подвид Israeliensis, Bacillus thuringiensis, подвид kurstaki, Beauveria bassiana, бенфлуралин, клодинафоп, клопиралид, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ципродинил, дихлорпроп-P, епоксиконазол, фенпироксимат, флуазинам, флутоланил, фосетил, Lecanicillium muscarium, мепанипирим, мепикват, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, метконазол, метрафенон, Phlebiopsis gigantea, пиримикарб, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, пириметанил, Pythium oligandrum, римсулфорон, спинозад, Streptomyces K61, тиаклоприд, толклофос-метил, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, триклопир, тринексапак, тритиконазол, Verticillium albo-atrum и цирам  
- B8-0139/2019  

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) DE  
 

Die SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament hat heute dem Rahmenprogramm „Horizont Europa“ für Forschung und Innovation sowie den Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse zugestimmt. Mit diesem Programm wird sichergestellt, dass Innovation, Forschung und technologischer Wandel allen zugutekommt und die wissenschaftliche und technologische Kluft überwunden wird.
Auch wenn die SPÖ-Abgeordneten dem im Programm enthaltenen „Innovationsprinzip“ skeptisch gegenüberstehen und das europäische „Vorsorgeprinzip“ favorisieren, hat sich die SPÖ-Delegation am Ende für eine Zustimmung entschieden. Denn durch Einsatz der sozialdemokratischen Fraktion konnte sichergestellt werden, dass mindestens 35 % des Gesamtbudgets zur Unterstützung der Klimaziele der EU bereitgestellt werden.

Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) DE  
 

Wir treten für gemeinsame europäische Sicherheitsvorschriften und Standards für Personalausweise ein. Dieses vorgelegte Trilogergebnis schießt aber weit über das Ziel hinaus, da damit die verpflichtende Aufnahme von Fingerabdrücken eingeführt werden soll. Wir als S&D-Fraktion waren immer der Meinung, dass Fingerabdrücke optional sein sollen und haben/werden daher diese Abänderungsanträge unterstützt. Während ein Reisepass zur Überschreitung der Grenzen dient, dient der Personalausweis vorrangig zur Identifizierung. Das hat auch der EuGH festgestellt. EDPS und Grundrechteagentur FRA haben festgehalten, dass es unverhältnismäßig ist. Für die Staaten, wo die biometrischen Daten bisher schon gespeichert werden, würde sich nichts ändern, nur für die anderen Mitgliedstaaten. Für sie würde die Verpflichtung zur Einführung von Fingerabdrücken kommen. Zudem gibt es keine stichhaltigen Zahlen, die nachweisen würden, dass die Fälschung von Personalausweisen ein Problem darstellen würde. In einer sich rasant verändernden Welt kann mit Daten Missbrauch getrieben werden. Als EU-Gesetzgeber müssen wir hier vorsichtig sein und auf die Einhaltung der Grundrechte pochen.

Положението във Венесуела (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) DE  
 

Die soziale und wirtschaftliche Lage in Venezuela ist besorgniserregend. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bereits mehr als drei Millionen Venezolaner*Innen in benachbarte Länder geflüchtet, die Inflationsrate ist im vergangenen Jahr in schwindelnde Höhen gestiegen. Auch die politische Lage verschlechtert sich zunehmend. So bestehen erhebliche Zweifel daran, dass bei der Wahl am 20. Mai 2018 die internationalen demokratischen Mindeststandards eingehalten wurden. Trotz allem hat Nicolas Maduro am 10. Januar vor dem Obersten Gerichtshof des Landes den Amtseid abgelegt. In den vergangenen Tagen ist es in Venezuela zu öffentlichen Protesten gekommen, bei welchen auch Todesopfer zu beklagen sind. Die SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament fordert aus diesem Grund, dass in Venezuela umgehend freie und transparente Wahlen nach internationalen Standards abzuhalten sind. Für eine vorzeitige Festlegung auf eine bestimmte Person an der Spitze des venezolanischen Staates ist es nach derzeitigem Stand jedoch zu früh. Gerade in der fragilen politischen Situation, mit der sich Venezuela konfrontiert sieht, wird ein starkes demokratisches Mandat für eine politische Legitimation benötigt. Aus diesem Grund haben wir uns bei der Abstimmung zur Entschließung enthalten.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно правото на потребителите на информиран избор на храна  
- P8_DCL(2016)0128 - Отпаднала  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Владимир УРУЧЕВ  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 46 - 13-03-2017
Писмена декларация относно хронични респираторни заболявания  
- P8_DCL(2016)0115 - Отпаднала  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 249 - 25-01-2017
Писмена декларация относно достъпа до трудова заетост на засегнати от неврологични разстройства и хронични болки  
- P8_DCL(2016)0112 - Отпаднала  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 179 - 25-01-2017

Декларации 

Декларация за финансови интереси