Theodoros SKYLAKAKIS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-05-2011 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 31-05-2011 / 31-05-2011 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 01-06-2011 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 11-11-2010 : Nea Demokratia (Гърция)
 • 12-11-2010 / 13-06-2011 : - (Гърция)
 • 14-06-2011 / 10-09-2012 : Democratic Alliance (Гърция)
 • 11-09-2012 / 02-06-2013 : - (Гърция)
 • 03-06-2013 / 30-06-2014 : Drassi (Гърция)

членове 

 • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Заместник 

 • 16-07-2009 / 30-05-2011 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2009 / 30-05-2011 : Делегация за връзки с Иран
 • 12-10-2009 / 30-05-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 22-06-2011 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 29-09-2011 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО  
- ECON_AD(2012)483695 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)  
- ENVI_AD(2012)485944 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения  
- ECON_AD(2012)478650 -  
-
ECON 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу убийствата за защита на честта  
- P7_DCL(2010)0027 - Отпаднала  
Theodoros SKYLAKAKIS , Marietta GIANNAKOU  
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 85 - 09-09-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси