Antigoni PAPADOPOULOU : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Democratic Party (Кипър)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно положението с основните права в Европейския съюз през 2012 г.  
- FEMM_AD(2013)519746 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au pair“  
- EMPL_AD(2013)516703 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта  
- FEMM_AD(2013)514686 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Седмия и Осмия доклад на Комисията за напредъка относно политиката на ЕС на сближаване и относно доклада за 2013 г. във връзка с прилагането на програмите за периода 2007–2013 г.  
- EMPL_AD(2013)519793 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на развитието (2015 г.)  
- FEMM_AD(2013)519683 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2012 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- FEMM_AD(2013)516980 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаване на Дирекция за хората с увреждания към Европейската комисия  
- P7_DCL(2014)0007 - Отпаднала  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Дата на внасяне : 16-01-2014
Срок : 16-04-2014
Брой подписали : 125 - 17-04-2014
Писмена декларация относно подобряването на ранното диагностициране на сърдечносъдовите заболявания сред жените  
- P7_DCL(2014)0003 - Отпаднала  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 151 - 14-04-2014
Писмена декларация относно борбата срещу високото разпространение на незаразни болести на островите  
- P7_DCL(2014)0002 - Отпаднала  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Антония ПЪРВАНОВА  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 61 - 14-04-2014

Декларации 

Декларация за финансови интереси