Sonia ALFANO : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Италия)

Председател 

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Съвет на председателите на комисии
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Комисия по петиции
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно незабавното прекратяване на изтезанията и малтретирането на хрътки в Европа  
- P7_DCL(2013)0006 - Отпаднала  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 221 - 15-07-2013
Писмена декларация относно използването на безпилотни самолети за целенасочени убийства  
- P7_DCL(2012)0002 - Отпаднала  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Дата на внасяне : 16-01-2012
Срок : 20-04-2012
Брой подписали : 95 - 20-04-2012
Писмена декларация относно европейска програма за отстраняване на последиците от замърсяването на реките и крайбрежните зони, замърсени с полихлорирани бифенили (ПХБ)  
- P7_DCL(2012)0001 - Отпаднала  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Дата на внасяне : 16-01-2012
Срок : 20-04-2012
Брой подписали : 151 - 20-04-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси