Luigi BERLINGUER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Италия)

Заместник-председател 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правни въпроси
  • 25-01-2012 / 29-02-2012 : Комисия по правни въпроси

членове 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Индия
  • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Комисия по правни въпроси
  • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по култура и образование
  • 16-09-2009 / 16-04-2013 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар  
- ITRE_AD(2013)508223 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации  
- JURI_AD(2013)500627 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители)  
- JURI_AD(2012)486178 -  
-
JURI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно оценката на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси