Oreste ROSSI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 11-06-2013 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член
 • 12-06-2013 / 02-07-2013 : Независими членове
 • 03-07-2013 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Lega Nord (Италия)
 • 15-03-2013 / 13-04-2014 : - (Италия)
 • 14-04-2014 / 30-06-2014 : Forza Italia (Италия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 01-02-2012 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 16-09-2009 / 14-02-2012 : Делегация за връзки с Япония
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 15-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Иран

Заместник 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2012 / 02-07-2013 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията  
- ENVI_AD(2014)521552 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно мобилността и интеграция на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.  
- ENVI_AD(2011)460915 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно професионални опасности за здравето, свързани с азбест, и перспективи за премахване на целия съществуващия азбест  
- ENVI_AD(2013)494492 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР)  
- ENVI_AD(2012)486102 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика  
- ENVI_AD(2012)483719 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защитата на правото на малолетните и непълнолетните да поддържат достатъчни отношения с двамата родители, дори в случай че последните са законно разделени или разведени  
- P7_DCL(2013)0019 - Отпаднала  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 54 - 23-01-2014
Писмена декларация относно признаването на множествената чувствителност към химически вещества и електромагнитната свръхчувствителност в Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Отпаднала  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 188 - 14-06-2012
Писмена декларация относно дискриминирането на италианския език в рамките на езиковия режим на Европейския съюз  
- P7_DCL(2012)0009 - Отпаднала  
Oreste ROSSI  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 18 - 14-06-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси