Niccolò RINALDI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Заместник-председател

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 14-04-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Италия)
 • 15-04-2014 / 30-06-2014 : - (Италия)

Заместник-председател 

 • 08-09-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по международна търговия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 16-06-2010 / 07-09-2010 : Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите за сключване на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Малайзия  
- INTA_AD(2013)510479 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно етапа, постигнат в рамките на прилагането на стратегията на ЕС за Централна Азия  
- INTA_AD(2011)467229 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество  
- INTA_AD(2011)452829 -  
-
INTA 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (ЕО) № 764/2008 и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно стимулирания от търговията и инвестициите растеж на развиващите се страни  
- DEVE_AD(2013)500536 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно свободата на потиснатите малцинства и индивиди  
- P7_DCL(2014)0004 - Отпаднала  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 38 - 14-04-2014
Писмена декларация относно борбата с нарушенията в хранителното поведение  
- P7_DCL(2013)0026 - Отпаднала  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Антония ПЪРВАНОВА , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Дата на внасяне : 09-12-2013
Срок : 09-03-2014
Брой подписали : 68 - 10-03-2014
Писмена декларация относно международната търговия като инструмент за устойчиво икономическо развитие и защита на потребителите  
- P7_DCL(2012)0016 - Отпаднала  
Joseph DAUL , Enrique GUERRERO SALOM , Cristiana MUSCARDINI , Niccolò RINALDI , Gianluca SUSTA  
Дата на внасяне : 17-04-2012
Срок : 13-09-2012
Брой подписали : 287 - 13-09-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси