Catherine SOULLIE : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 23-03-2011 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 23-03-2011 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

членове 

  • 16-07-2009 / 23-03-2011 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 16-09-2009 / 23-03-2011 : Делегация за връзки с Беларус
  • 16-09-2009 / 23-03-2011 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник 

  • 16-07-2009 / 24-03-2010 : Комисия по култура и образование
  • 16-07-2009 / 23-03-2011 : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 16-09-2009 / 23-03-2011 : Делегация за връзки с Израел
  • 25-03-2010 / 23-03-2011 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно взаимното свързване на търговските регистри  
- IMCO_AD(2010)441244 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно укрепването на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз — план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси