• Nikolaos   SALAVRAKOS  

Nikolaos SALAVRAKOS : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 7-ми парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно насърчаване на преподаването на право  
- P7_DCL(2013)0013 - Отпаднала  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 58 - 10-12-2013
Писмена декларация относно закрила на децата в случаи на отвличане, включително в контекста на спорове за упражняване на родителски права  
- P7_DCL(2013)0012 - Отпаднала  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 91 - 10-12-2013
Писмена декларация относно геноцида над арменците в Турция преди 95 относно геноцида над арменците в Турция преди 95 годинигодини  
- P7_DCL(2010)0042 - Отпаднала  
Andreas MÖLZER , Mario BORGHEZIO , Philip CLAEYS , Nikolaos SALAVRAKOS  
Дата на внасяне : 17-05-2010
Срок : 17-09-2010
Брой подписали : 33 - 09-09-2010