Nikolaos SALAVRAKOS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-10-2009 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член

Национални партии 

 • 14-10-2009 / 30-06-2014 : Popular Orthodox Rally - G. Karatzaferis (Гърция)

Заместник-председател 

 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

членове 

 • 21-10-2009 / 24-11-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония
 • 21-10-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 21-10-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

Заместник 

 • 21-10-2009 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство
 • 03-03-2014 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Канада

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (EО) № 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно напредъка на морската политика и политиката в областта на туризма на ЕС  
- PECH_AD(2013)505985 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2011 година  
- PECH_AD(2013)502009 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година – всички раздели  
- PETI_AD(2012)489496 -  
-
PETI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно насърчаване на преподаването на право  
- P7_DCL(2013)0013 - Отпаднала  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 58 - 10-12-2013
Писмена декларация относно закрила на децата в случаи на отвличане, включително в контекста на спорове за упражняване на родителски права  
- P7_DCL(2013)0012 - Отпаднала  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 91 - 10-12-2013
Писмена декларация относно геноцида над арменците в Турция преди 95 относно геноцида над арменците в Турция преди 95 годинигодини  
- P7_DCL(2010)0042 - Отпаднала  
Andreas MÖLZER , Mario BORGHEZIO , Philip CLAEYS , Nikolaos SALAVRAKOS  
Дата на внасяне : 17-05-2010
Срок : 17-09-2010
Брой подписали : 33 - 09-09-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси