Francesco Enrico SPERONI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Съпредседател

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lega Nord (Италия)

Заместник-председател 

 • 17-09-2009 / 15-11-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 28-09-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Председателски съвет
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правни въпроси
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 16-11-2009 / 27-09-2010 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2012 / 02-04-2014 : Комисия по правни въпроси

Заместник 

 • 16-07-2009 / 04-10-2011 : Комисия по развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Афганистан
 • 07-01-2010 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 03-09-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 03-09-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 07-12-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Ирак
 • 15-01-2013 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Арабския полуостров

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно оценката на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия  
- JURI_AD(2013)510591 -  
-
JURI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защитата на правото на малолетните и непълнолетните да поддържат достатъчни отношения с двамата родители, дори в случай че последните са законно разделени или разведени  
- P7_DCL(2013)0019 - Отпаднала  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 54 - 23-01-2014
Писмена декларация относно необходимостта от отказване от еврото и връщане към националните валути  
- P7_DCL(2012)0015 - Отпаднала  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 14-06-2012
Брой подписали : 28 - 14-06-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни