Търсене 

 • Сътрудници на заместник-председателите/на квесторите

  Сътрудниците на заместник-председателите и на квесторите са срочно наети служители на Европейския парламент, които подпомагат заместник-председателя или квестор при изпълнение на задълженията им като заместник-председател или квестор, по-специално във връзка със заседанията на Бюрото, на квесторите или на техните работни групи, и във връзка със специфичните им портфейли. Те работят под ръководството на съответния заместник-председател или квестор, когото те могат да придружават и в рамките на командировки, при спазване на определени от Бюрото условия.

 • Акредитирани сътрудници

  Акредитираните парламентарни сътрудници са лица, подбрани от член на ЕП или от няколко членове на ЕП (група членове на ЕП) и назначени чрез пряк договор с Европейския парламент (ЕП). Те работят в сградите на Парламента, в едно от трите му места на работа – Брюксел, Страсбург или Люксембург, като оказват пряко съдействие на членовете на ЕП в тяхната работа, под тяхно ръководство и контрол и въз основа на взаимно доверие.

 • Местни сътрудници

  Местните сътрудници са физически лица, които са сключили трудов договор с членове на ЕП, за да им съдействат в държавите членки, в които въпросните членове на ЕП са били избрани. Договорите се уреждат от националното законодателство на държавата членка.

 • Доставчици на услуги

  Доставчикът на услуги е физическо или юридическо лице, което е сключило договор за услуги с член на ЕП, за да подпомага работата му в държавата членка, в която въпросният член на ЕП е бил избран. Услугите трябва да бъдат конкретни, точно указани и пряко свързани с упражняването на мандата на члена на ЕП. Договорът се урежда от националното законодателство на държавата членка.

 • Платежни посредници

  Платежните посредници са физически или юридически лица, надлежно оправомощени в дадена държава членка професионално да управляват свързаните с фиска и социалната сигурност аспекти (съгласно националното законодателство на държавата членка или по целесъобразност – законодателството на Съюза), произтичащи от трудовите договори или от договорите за услуги, сключени от даден член на ЕП.

 • Стажанти

  Стажантите са лица, сключили договор за стаж с член на ЕП. Стажовете позволяват да се допринесе за образованието и европейската професионална подготовка и да се насърчава придобиването на по-добра представа за функционирането на институцията. Те могат да се осъществяват както в офисите на Парламента, така и в държавата членка, в която съответният член на ЕП е бил избран.

За повече информация, вж. раздела Разпоредби, отнасящи се до персонала.