Andrey NOVAKOV : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) BG  
 

Докладът е относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС. Според Комисията неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС (разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС) в ЕС възлиза на 137 милиарда евро, което представлява 267 евро загуба на приходи на човек в ЕС. В различните държави членки неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС варира от 0,7% от общите очаквани приходи в някои държави членки до 35,5% в други. Това доказва необходимостта от повече транснационално сътрудничество за по-ефективна борба с измамите с ДДС при електронната търговия, но и с измамите с ДДС като цяло.
Настоящото предложение се отнася до задължителното предаване и обмен на информация за плащания, която е от значение за ДДС, между отговорните за ДДС органи. То определя правила за хармонизирано събиране от държавите членки на информацията от регистрите, до които доставчиците на платежни услуги дават достъп по електронен път. Стратегията за борба с измамите с ДДС трябва да се развива успоредно с нарастващата модернизация на икономиката, като същевременно системата на ДДС се опростява възможно най-много за предприятията и гражданите. Гласувам в подкрепа.

Rozpočtový proces na rok 2020: společný návrh (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) BG  
 

В този доклад Европейският парламент излага становището си относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура. Бюджетът за 2020 г. следва да проправи пътя за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. и да предостави солидна отправна точка за започване на изпълнението на новите програми на Съюза. Общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2020 г. се определя на 168 688,1 милиона евро, което оставя марж под таваните на МФР за 2020 г. в размер на 1 492,3 милиона евро. Това съответства на общо увеличение с 400,0 милиона евро в сравнение с проектобюджета. Бюджетните приоритети се фокусират върху опазването на климата; подкрепа за младите хора – засилване на „Еразъм“ и борба с младежката безработица и инвестиции в инфраструктурата. Това е последният бюджет на настоящата финансова рамка 2014-2020г. Гласувам в подкрепа.

Finanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) BG  
 

Докладът е относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета (относно фонд „Солидарност“) с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение. В случай на липса на споразумение Обединеното кралство ще престане да бъде част от единния пазар и от митническия съюз. Брексит ще доведе до значителни икономически затруднения не само в Обединеното кралство, но и в онези части от другите държави членки, които разчитат до голяма степен на икономическите връзки с Обединеното кралство. Затова, на първо място съгласно предложението на Комисията, излизането на Обединеното кралство от ЕС ще стане едно от обстоятелствата, които могат да служат за основание за отпускането на средства от Фонда (понастоящем Фондът обхваща само природни бедствия). На второ място, предложението има за цел да увеличи авансовите плащания от Фонда от 10 на 25%. Мнозинството от членовете на комисията по регионално развитие са съгласни, че следва да се предприемат мерки, за да може да се предостави финансова помощ на засегнатите държави членки. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) BG  
 

В този доклад Европейският парламент излага становището си относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година. Парламентът изтъква, че бюджетът за 2020 г. следва да проправи пътя за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. и да предостави солидна отправна точка за започване на изпълнението на новото поколение програми на Съюза. Той припомня, че 2020 г. е последната година от действащата МФР и последната възможност за Съюза да се доближи до изпълнението на политическите ангажименти за този период. Европейският парламент определя общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2020 г. (всички раздели) на 170 971 519 973 EUR, което представлява увеличение с 2 699 813 994 EUR спрямо проектобюджета. Освен това, той също значително увеличава разпределените за „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ бюджетни кредити. Допълнително предлага и необходими увеличения по финансирането на мерки за справяне с последиците от африканската чума по свинете в няколко държави членки. Предложено е и увеличение на бюджетните кредити за плащания за европейските структурни и инвестиционни фондове с общо 3 милиарда евро въз основа на очакването, че държавите членки ще продължат да ускоряват изпълнението на своите оперативни програми. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) BG  
 

Резолюцията е относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (2014 – 2020 г.). Настоящото предложение е част от плана на Съюза за готовност и извънредни действия, целящ смекчаване на най-значителните сътресения, причинени от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение. В предложените промени се посочва, че съкращенията в резултат на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение попадат в обхвата на ЕФПГ. Предложението на Комисията има за цел да даде политически сигнал, че ЕФПГ би могъл да отговори ефективно, като предложи помощ на съкратените работници в области, отрасли, територии или пазари на труда, засегнати от сериозни икономически сътресения поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Kontakt