Amelia ANDERSDOTTER : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Švédsko)

Poslanci 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradnice 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro mezinárodní obchod
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
STANOVISKO o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podporování sociálního začlenění a potírání všech forem diskriminace na trhu práce  
- P7_DCL(2014)0009 - Nevzato v potaz  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 75 - 17-04-2014
Písemné prohlášení o ochraně dětí a jejich práv v souvislosti s internetovým jmenným prostorem zacíleným na děti  
- P7_DCL(2013)0014 - Nevzato v potaz  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 230 - 10-12-2013

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech