Benedek JÁVOR : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért (Maďarsko)

Místopředseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 02-10-2017 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 01-10-2017 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí  
- ENVI_AD(2017)599800 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu  
- ITRE_AD(2017)592166 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k účinnému využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství  
- ITRE_AD(2015)549322 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k průběžné zprávě o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie  
- CONT_AD(2018)623761 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) EN  
 

Today, the plenary voted on the effort-sharing regulation, which covers the majority of the EU’s total GHG emissions and thus is a key instrument in the achievement of the EU’s climate goals and its commitments made under the Paris Agreement.
The result of today is less than satisfying despite my efforts on the Committee on Industry, Research and Energy and that of my colleague on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety to substantially raise the ambition and close the loopholes in the draft legislation to have a fair and more effective regulatory framework for 2030 and ensure its environmental integrity. The PPE, ECR and ALDE ensured that LULUCF flexibilities remain at the level proposed by the Commission and the ‘early action reserve’ was increased. These can slow down the energy transition and the emission reduction efforts in the agriculture, transport, building and waste sectors.
At least, the baseline for linear reduction was set at 2018 which better reflects reality and avoids that non-complying or slowly moving Member States are rewarded. This is a real improvement compared to the Commission proposal that can lead to almost 300 million tons of extra emission cuts and thus hopefully will be maintained at the next stages of discussing the legislation.

Obaly a obalové odpady (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) EN  
 

We voted on a series of important legislative proposals on the circular economy. The reports including the one of the waste framework directive were adopted with a strong majority. The European Parliament has called for higher ambition - in line with the previous resolution of the EP, the ENVI position as well as previous proposal by the European Commission.
I especially welcome that the maximum amount of waste to be landfilled was reduced and the targets on municipal waste to be recycled were increased by 5% up. Targets of preparation for reuse and on packaging to be recycled and packaging waste to be reused are also important. The new package will trigger more action in terms of decreasing waste generation and moving up the waste hierarchy as a whole, reducing food waste and marine litter as well as the separate collection of bio waste. These will bring clear benefits for the citizens - in terms of health, more liveable environment and savings and will create a huge number of new jobs.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o právu spotřebitelů na informace při výběru potravin  
- P8_DCL(2016)0128 - Nevzato v potaz  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 46 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o dostupnosti bydlení pro zranitelné komunity  
- P8_DCL(2016)0074 - Nevzato v potaz  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 91 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o iniciativě „Evropské medové snídaně“ a Světovém dni včel  
- P8_DCL(2016)0033 - Nevzato v potaz  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 224 - 12-07-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech