Marc JOULAUD : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francie)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francie)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu  
- CULT_AD(2017)595591 -  
-
CULT 
STANOVISKO k přístupu MSP k finančním prostředkům a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů  
- REGI_AD(2016)580519 -  
-
REGI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k průběžné zprávě o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody  
- REGI_AD(2018)625450 -  
-
REGI 
STANOVISKO k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům  
- REGI_AD(2015)567811 -  
-
REGI 
STANOVISKO k „Cestě k obnovenému konsensu o prosazování práv duševního vlastnictví: akčnímu plánu EU“  
- CULT_AD(2015)544344 -  
-
CULT 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Claude Moraes relatif à l’accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Danemark. Compte tenu du statut particulier dont jouit le Danemark, il n’est pas lié par le nouveau règlement relatif à Eurojust. Toutefois, le Danemark a exprimé son souhait de participer davantage aux activités d’Eurojust et à cet effet, un accord doit être conclu entre Eurojust et le Danemark, qui aura un statut situé entre celui d’un État membre et celui d’un pays tiers.
Ce texte a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků (A8-0437/2018 - Anne Sander) FR  
 

J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Anne Sander relatif à la promotion du recours aux marchés de croissance des PME. Le texte vise à réduire les charges administratives et améliorer l’information des PME sur les options de financement qui s’offrent à elles ainsi qu’à favoriser la liquidité en permettant à tout émetteur présent sur un marché de croissance des PME dans l’Union de conclure un contrat de liquidité.
Je me félicite de l’adoption de ce texte à une très large majorité.

Jednání s Radou a Komisí o vyšetřovacím právu Parlamentu: legislativní návrh (B8-0238/2019) FR  
 

J’ai voté en faveur de la résolution relative aux négociations avec le Conseil et la Commission européenne sur le droit d’enquête du Parlement. Considérant que le fait qu’un parlement puisse demander à l’exécutif de rendre des comptes en constituant des commissions d’enquête dotées de pouvoirs réels pour convoquer des témoins et obtenir des documents, le texte déplore qu’après plusieurs années de réunions informelles, le Conseil et la Commission continuent de s’opposer à une réunion officielle afin de discuter au niveau politique des problèmes soulevés par la proposition législative de règlement sur le droit d’enquête du Parlement européen.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech