Ivan JAKOVČIĆ : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Chorvatsko)

Místopředseda 

  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Náhradník 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
STANOVISKO ke stavu diskuse o budoucnosti Evropy  
- AGRI_AD(2018)626932 -  
-
AGRI 
STANOVISKO o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2015  
- REGI_AD(2017)593948 -  
-
REGI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)  
- REGI_AD(2019)629571 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie  
- REGI_AD(2018)632116 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR  
 

Glasao sam za Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske jer se time osigurava daljnje sudjelovanje Danske u strukturi Eurojusta, te se doprinosi očuvanju zajedničkog područja pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a.

Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HR  
 

Glasao sam za Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 jer se time osigurava kontinuitet socijalne zaštite kada osobe prelaze iz jednog nacionalnog zakonodavstva u drugo.
Također, važna je standardizacija postupaka izdavanja, format i sadržaj prenosivog dokumenta kojim se potvrđuje članstvo u sustavu socijalnog osiguranja, da odredi situacije u kojima se taj dokument izdaje te postupaka za njegovo stavljanje izvan snage kada njegovu točnost i valjanost ospori ustanova države članice zaposlenja.

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) HR  
 

Glasao sam za Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila zbog toga što je potrebno pronaći održiva i realistična rješenja koja se temelje na stabilnom i predvidivom regulatornom okviru. Predložene ciljane vrijednosti emisija CO2 za teška vozila su ambiciozne, ali realistične, no potreban je sveobuhvatni pristup smanjenja emisija u tom sektoru.
Obnovljiva goriva i izvori energije učinkovit su način smanjenja emisija te stoga podržavam ovo izvješće.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o potřebě podpořit dostupnost regionů prostřednictvím transevropské dopravní sítě (TEN-T)  
- P8_DCL(2016)0129 - Nevzato v potaz  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 106 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o pohřešovaných dětech z řad uprchlíků  
- P8_DCL(2016)0119 - Nevzato v potaz  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 45 - 22-02-2017
Písemné prohlášení o osobách s Downovým syndromem  
- P8_DCL(2016)0118 - Nevzato v potaz  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 69 - 22-02-2017

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech