Jean ARTHUIS : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 31-08-2017 : Union des Démocrates et Indépendants (Francie)
 • 01-09-2017 / 01-07-2019 : La République en marche (Francie)

Předseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Rozpočtový výbor
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Rozpočtový výbor

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Rozpočtový výbor
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konference předsedů výborů
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Rozpočtový výbor
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Konference předsedů výborů

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie
 • 17-10-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013  
- BUDG_AD(2018)626923 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle  
- BUDG_AD(2018)620816 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020  
- BUDG_AD(2018)616571 -  
-
BUDG 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES  
- BUDG_AD(2016)592201 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES  
- BUDG_AD(2016)589310 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise  
- AGRI_AD(2016)577060 -  
-
AGRI 

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) FR  
 

J’ai voté en faveur du Fonds européen de la défense. Il s’agit d’une avancée remarquable pour ce projet de défense européenne présent dans les tuyaux depuis les années 1950. Néanmoins, son budget, de 13 milliards d’euros sur la période 2021-2027, reste minime en comparaison des budgets de défense nationaux. Il aura au moins le mérite d’amorcer une rationalisation des coûts en la matière en Europe, condition importante pour assurer la pérennité de nos armées. C’est un outil important mis à la disposition d’une Europe qui protège; à nos États maintenant de l’exploiter au mieux et de coopérer en bonne foi, intelligence et solidarité.

Program InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce texte. Bien que contrainte par la faiblesse de ses moyens et prérogatives en matière d’investissements, l’Union européenne fait preuve de génie grâce à cet instrument qui lui assurera un levier financier pour atteindre ses objectifs en matière d’infrastructures, d’innovation, de recherche, de soutien aux PME et de développement du capital humain. Je loue en particulier le travail de simplification et d’harmonisation entrepris par nos institutions qui permettra de soulager les bénéficiaires devant se conformer à des procédures longues et complexes pour bénéficier de ces financements essentiels à leur croissance.

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) FR  
 

J’ai voté pour ce texte réformant « Frontex ». Je salue la création de 10 000 postes d’ici 2027 ainsi que l’élargissement de son champ d’action. Il s’agit d’un texte primordial pour la construction d’une Europe qui protège.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech