Marco AFFRONTE : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Itálie)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (Itálie)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (Itálie)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rybolov
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rybolov

Náhradník 

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : Petiční výbor
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke strategii EU pro jadransko-jónský region  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zákaz rybolovu unášenými sítěmi a mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 812/2004, (ES) č. 2187/2005 a (ES) č. 1967/2006 a ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97  
- ENVI_AD(2015)539866 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k úloze regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody z konference COP 21 o změně klimatu  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 
STANOVISKO ke kosmické strategii pro Evropu  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o opětovném zvážení rozhodnutí o výstavbě nové vysokorychlostní železniční tratě Lyon–Turín  
- P8_DCL(2016)0111 - Nevzato v potaz  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 43 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o mezinárodním mapování plovoucích odpadkových skvrn  
- P8_DCL(2016)0093 - Nevzato v potaz  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 86 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o snížení znečištění mikroplasty  
- P8_DCL(2016)0006 - Nevzato v potaz  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Datum zahájení : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatářů : 340 - 02-05-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech