Stanisław OŻÓG : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polsko)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Náhradník 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
  • 18-09-2014 / 18-01-2017 : Rozpočtový výbor
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rozpočtový výbor

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza  
- ECON_AD(2018)627868 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení  
- ECON_AD(2018)625345 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením.... [nařízení o ESC]....  
- ECON_AD(2017)610734 -  
-
ECON 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) PL  
 

Poparłem w głosowaniu sprawozdanie dotyczące WRF po roku 2020, ponieważ opowiedziano się w nim za wypełnieniem luki po brexicie, a także za zapewnieniem dodatkowych środków na nowe priorytety UE.
Zgodnie z tym sprawozdaniem w nowym budżecie środki na fundusz spójności i WPR mają zostać zapewnione przynajmniej na dotychczasowym poziomie i, co więcej, zawiera ono apel do Komisji o wyrównanie dopłat bezpośrednich między „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi (kompromis 42).
Nawet zawarte w kompromisie 58 wezwanie Komisji „do zaproponowania mechanizmu, dzięki któremu państwa członkowskie nieprzestrzegające wartości określonych w artykule 2 Traktatu mogą podlegać konsekwencjom finansowym”, jest zapisane w taki sposób, że nie zagraża polskim interesom (w sprawie kompromisu 58 głosowałem przeciw).

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o darování neprodaných potravin, jež jsou dosud vhodné ke spotřebě, charitativním organizacím  
- P8_DCL(2015)0061 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Datum zahájení : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Přijato (datum) : 14-01-2016
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Počet signatářů : 388 - 15-01-2016
Písemné prohlášení o zohlednění genocidy křesťanů ve světě a zavedení Evropského dne proti pronásledování a diskriminaci křesťanů ve světě  
- P8_DCL(2015)0014 - Nevzato v potaz  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Datum zahájení : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatářů : 112 - 28-07-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech