Maria ARENA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti Socialiste (Belgie)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 17-09-2014 / 17-01-2017 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii  
- FEMM_AD(2018)623821 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o transparentním a odpovědném řízení přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů  
- INTA_AD(2018)616682 -  
-
INTA 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o stavu diskuse o budoucnosti Evropy  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 
STANOVISKO o porušování práv původních obyvatel ve světě, včetně zabírání půdy  
- FEMM_AD(2018)616843 -  
-
FEMM 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace 
Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nutnosti odpovědného chování podniků s ohledem na investice v rozvojových zemích  
- P8_DCL(2016)0133 - Nevzato v potaz  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 103 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o neplacených a málo kvalitních stážích  
- P8_DCL(2016)0031 - Nevzato v potaz  
Siôn SIMON , Maria ARENA , Brando BENIFEI , Sylvie GUILLAUME , Edouard MARTIN , Evelyn REGNER , Jutta STEINRUCK , Tamás MESZERICS , Laura AGEA , Tiziana BEGHIN  
Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 146 - 12-07-2016
Písemné prohlášení o darování neprodaných potravin, jež jsou dosud vhodné ke spotřebě, charitativním organizacím  
- P8_DCL(2015)0061 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Datum zahájení : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Přijato (datum) : 14-01-2016
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Počet signatářů : 388 - 15-01-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt