Therese COMODINI CACHIA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 23-06-2017 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 23-06-2017 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro právní záležitosti
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegace pro vztahy s Palestinou
 • 14-07-2014 / 23-06-2017 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Výbor pro právní záležitosti
 • 10-03-2017 / 23-06-2017 : Delegace pro vztahy s Palestinou

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 14-07-2014 / 23-06-2017 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 26-11-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 24-06-2016 / 23-06-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Podvýbor pro lidská práva

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke kontrole výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systému záruk EU pro mladé lidi  
- CULT_AD(2017)603034 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES  
- CULT_AD(2017)592366 -  
-
CULT 
STANOVISKO o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví  
- JURI_AD(2016)587490 -  
-
JURI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G  
- CULT_AD(2017)595493 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci  
- JURI_AD(2017)592336 -  
-
JURI 
STANOVISKO o investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizování příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních  
- CULT_AD(2016)582241 -  
-
CULT 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Autocertifikace zodpovědných dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) EN  
 

The EU should not draw up a list of Conflict-Affected and High Risk Areas, but rather provide companies with the tools they need in a handbook.
I generally support the proposal for Regulation of the Commission towards more effective level of the EU supply chain for these minerals.
Like the rapporteur I welcome the accompanying measures foreseen in the accompanying communication to promote high levels of participation and hope that not only these measures can be implemented in parallel with the Regulation, but that Parliament will also be kept informed of their implementation.
I believe the SMEs should be put in a position to participate in the EU system if they want to be part of the avant-garde, but let’s not force them. I support the view that also in this respect the Commission is right to choose for the voluntary approach. With the right incentives and assistance, as foreseen in the accompanying measures, SMEs can be convinced to participate out of their free will and in line with their business logic.

Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu (A8-0150/2016 - Marco Affronte) EN  
 

. ‒ I agree that the Member States should determine the way they collect data, but in order to be able to combine data on a regional level in a meaningful way, minimum requirements for data quality, coverage and compatibility should be agreed by Member States, taking into account the fact that, in some regions, sea areas are managed jointly with third countries which have sovereignty or jurisdiction over waters in those regions.
Strengthening regional cooperation, in line with the regionalisation of the CFP, is one of the objectives and in that respect it is necessary to harmonise procedures for data collection, analysis and availability to end-users in the various marine regions. For the sake of simplification and rationalisation, and to avoid duplication of data collection, the information to be collected should be selected on the basis of its value, the demand for it and the impact analysing it could have.

Ústavní, právní a institucionální dopady společné bezpečnostní a obranné politiky: možnosti, které skýtá Lisabonská smlouva (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) EN  
 

I agree that CSDP should be an effective, structured common policy that generates an added value, and not a mere sum of the national policies of the Member States or their lowest common denominator. Two thirds of EU citizens surveyed would like to see more EU engagement through Member States’ commitment in matters of security and defence policy. Member States should seek how to adopt the decision on common defence in accordance with their respective constitutional requirements. To support this, the report advocates the establishment of a standing ‘defence matters’ working group of members of the Commission, to be chaired by the VP/HR.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o šifrování  
- P8_DCL(2016)0073 - Nevzato v potaz  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 56 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o prevenci v případě zemětřesení  
- P8_DCL(2016)0012 - Nevzato v potaz  
Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Datum zahájení : 24-02-2016
Platné do : 24-05-2016
Počet signatářů : 104 - 25-05-2016
Písemné prohlášení o diabetu  
- P8_DCL(2016)0008 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Theodoros ZAGORAKIS , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI  
Datum zahájení : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Přijato (datum) : 02-05-2016
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2016)05-09(ANN02)
Počet signatářů : 405 - 02-05-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech