Liadh NÍ RIADA : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sinn Féin (Irsko)

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rozpočtový výbor
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rybolov
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rozpočtový výbor
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rybolov

Náhradnice 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k úsilí EU v oblasti udržitelnosti  
- CULT_AD(2017)601004 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách  
- BUDG_AD(2017)597622 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017  
- BUDG_AD(2017)595421 -  
-
BUDG 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)  
- BUDG_AD(2018)626908 -  
-
BUDG 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace 
Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

. – Denmark is a member of Eurojust but enjoys an opt-out from the Justice and Home Affairs pillar under Protocol 22 to the Treaties. Because of this, when the new Eurojust Regulation 2018/1727 enters into force on 12 December 2019, the country will be considered as a third country with respect to Eurojust.
The Danish authorities have expressed the wish to continue to take part in Eurojust, but waiting for the new Regulation to come into force before making a new agreement could risk an ‘operational gap’. This report endorses an agreement made under the current legal framework that will avoid this. I therefore voted in favour.

Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

. – This file is an update on the existing regulation 883/2004, which deals with the coordination of social security systems across the EU. However, when workers or individuals move between Member States there are a complicated series of effects on social security systems which this regulation tries to deal with. For example, when someone is injured on holiday and gets medical treatment in another Member State, or when they move between Member States for work, paying insurance in several countries, and then become unemployed.
The outcome at Committee level was quite progressive, including better rules to protect workers at all levels. In general, respect has been maintained for the subsidiarity principle and the establishment of, and rules around, individual social security systems remain the competence of individual Member States, and some loopholes around social fraud have been closed.
Unfortunately negotiations with the Council and Commission reached an impasse. Rather than leaving things dangling, with this vote the Parliament reconfirmed its support for the text adopted in Plenary last November. I voted in favour.

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

. – I voted in favour of this report. Sinn Féin supported the Parliament’s position in the November 2018 vote and welcomes the agreed position between Parliament and Council after negotiations. Ambitious CO2 emissions reduction targets of new heavy-duty vehicles will be set for 2025 and for 2030, and a just transition towards zero-emission mobility is to be ensured, taking into account the social effects of the transition throughout the whole automotive value chain.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o sociální a solidární ekonomice  
- P8_DCL(2016)0124 - Nevzato v potaz  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Datum zahájení : 30-11-2016
Platné do : 01-03-2017
Počet signatářů : 35 - 02-03-2017
Písemné prohlášení o Leonardu Peltierovi  
- P8_DCL(2016)0113 - Nevzato v potaz  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 29 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o mezinárodním mapování plovoucích odpadkových skvrn  
- P8_DCL(2016)0093 - Nevzato v potaz  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 86 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech