Momchil NEKOV : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bulgarian Socialist Party (Bulharsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 06-02-2017 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k rozdílné jakosti výrobků na jednotném trhu  
- AGRI_AD(2018)616687 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech  
- CULT_AD(2017)610824 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí mechanismus proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé  
- AGRI_AD(2015)560766 -  
-
AGRI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranou Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218)  
- CULT_AD(2019)632063 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Provedení zbývajících ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharsku a Rumunsku (A8-0192/2018 - Monica Macovei) BG  
 

Днес за пореден път на дневен ред е приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство. Днес за пореден път Европейският парламент изразява ясната позиция, че двете държави са изпълнили всички технически критерии за членство и са напълно готови за присъединяване. Въпреки многократните призиви отправени от Европейския парламент от 2011 г. насам, Съветът настойчиво продължава да ни блокира пътя. При все това, България е външна граница на Съюза. Това поставя под въпрос сигурността на всички европейски граждани.
Напоследък често говорим за двойни стандарти. Говорим и за Европа на две скорости. За съжаление истината е, че Европа отдавна си е на две скорости. Един от основополагащите принципи на ЕС – за свободното движение на хора, не важи за българските граждани. На моите съграждани не им се предлага и еднакво качество храни. Предложението за поетапното ни приемане в Шенген само с въздушните и морските ни граници може спокойно да се тълкува по същия начин – като поредния двоен стандарт.
Вместо да се бори срещу тези поредни двойни стандарти, прилагани към нашата страна и нейните граждани, българското правителство сметна, че европредседателството не е подходящ момент за отстояване на националните ни интереси. Това са отново пропуснати възможности за България.

Povolené způsoby užití některých děl a jiných chráněných předmětů ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení (A8-0097/2017 - Max Andersson) BG  
 

Предложението за директива поставя въпроса за достъпа на слепи хора и хора с нарушено зрение или увреждане, което ги възпрепятства да четат печатни материали, до културния, икономическия и социалния живот на равни начала с останалите. Страните по Маракешкия договор ще имат задължението да установят набор от задължителни ограничения и изключения от авторското право и сродните му права в полза на тази група, което представлява важна стъпка към премахване на тази форма дискриминация.
Поради тази причина дадох подкрепата си за предложението за директива.

Přeshraniční výměna rozmnoženin některých děl a jiných chráněných předmětů v přístupném formátu ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení mezi Unií a třetími zeměmi (A8-0102/2017 - Max Andersson) BG  
 

Хартата на Европейския съюз забранява всички форми на дискриминация, в това число и дискриминацията основана на увреждане, което би могло да представлява пречка пред пълноценното участие в социалния и професионалния живот. В този смисъл Маракешкият договор представлява важна стъпка към преодоляването на тази несправедливост. Дадох подкрепата си за предложението за регламент, защото това ще позволи обмена на копия в достъпни формати между Съюза и трети държави, които са страни по договора.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o reformě v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Bělorusku  
- P8_DCL(2016)0122 - Nevzato v potaz  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 74 - 22-02-2017
Písemné prohlášení o šifrování  
- P8_DCL(2016)0073 - Nevzato v potaz  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 56 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o dosažení vízové vzájemnosti se Spojenými státy americkými  
- P8_DCL(2016)0058 - Nevzato v potaz  
Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum zahájení : 06-06-2016
Platné do : 06-09-2016
Počet signatářů : 66 - 07-09-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech