Cora van NIEUWENHUIZEN : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 25-10-2017 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 25-10-2017 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nizozemsko)

Místopředsedkyně 

 • 16-10-2014 / 25-10-2017 : Delegace pro vztahy s Indií

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 25-10-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Hospodářský a měnový výbor

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 25-10-2017 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu  
- ITRE_AD(2017)592363 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k evropským normám – provádění nařízení (EU) č. 1025/2012  
- ITRE_AD(2017)595594 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k tématu Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany  
- ITRE_AD(2016)575369 -  
-
ITRE 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Korupce a lidská práva ve třetích zemích (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius) NL  
 

De VVD is voorstander van een harde aanpak van corruptie in ontwikkelingslanden. De VVD is echter tegen het voorstel om bedrijven te verplichten tot country-to-country reporting . Dit zorgt voor administratieve rompslomp, remt economische groei en verstoort de concurrentieverhoudingen.

Uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou (usnesení) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano) NL  
 

De VVD is van mening dat de verwijzing naar de bestedingsnorm voor ontwikkelingssamenwerking (0,7 % van het bnp) niet thuishoort in de resolutie over de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba. De VVD steunt echter wel het uitgangspunt dat de Amerikaanse economische sancties tegen Cuba niet dienen te worden voortgezet, omdat activiteiten van Europese investeerders en bedrijven in Cuba hierdoor worden belemmerd. Derhalve heeft de VVD ingestemd met de resolutie over de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba.

Promlčecí lhůty u dopravních nehod (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda) NL  
 

Alhoewel de VVD zich in principe kan vinden in de wens om enige harmonisatie op dit onderwerp tot stand te brengen, is het gedetailleerde en concrete voorstel in dit rapport te vergaand. De VVD-delegatie heeft zich derhalve onthouden.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Prohlášení