Eleonora FORENZA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka předsednictva
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lista Tsipras-L'Altra Europa (Itálie)

Místopředsedkyně 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci  
- FEMM_AD(2018)628565 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU  
- ENVI_AD(2017)608053 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti  
- FEMM_AD(2018)627570 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k tématu „Směrem k vnější strategii EU proti sňatkům v raném věku a nuceným sňatkům – další kroky“  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k modernizaci vzdělávání v EU  
- FEMM_AD(2018)616684 -  
-
FEMM 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) IT  
 

La Colombia conta oggi il maggior numero di omicidi di difensori dei diritti umani nel mondo (rapporti di Amnesty International e Front Line Defenders). Nel 2017 dei 313 difensori uccisi nel mondo, ben 212 erano latinoamericani, e di questi 92 sono stati uccisi in Colombia.
Nel report trimestrale dell’ONU sulla missione di verifica in Colombia, del 26 dicembre, si riferisce come soltanto nel settembre 2018 siano stati almeno sette gli omicidi di leader verificati, mentre 22 sono in fase di accertamento. Dalla firma degli accordi di pace ci sono poi 456 casi di omicidi, 163 dei quali già verificati dalle autorità colombiane.
Il Segretario generale ONU, Guterres, ha ribadito la preoccupazione per i continui attacchi contro i leader sociali e i difensori dei diritti umani in Colombia, nonostante gli impegni per l’attuazione degli accordi di pace presi dal presidente Ivan Duque nei suoi primi cento giorni di mandato.
La Colombia ha un serio e ripetuto problema con il rispetto dei diritti umani. Questa relazione è un’occasione persa per cercare di esercitare una reale pressione nei confronti del governo colombiano, perché non prende posizione netta su questa situazione. Per questo ho votato contro questa relazione.

Stav základních práv v Evropské unii v roce 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) IT  
 

La risoluzione presenta un buon avanzamento in tema di diritti fondamentali, incluso il diritto all'aborto libero e sicuro, di cui sono molto soddisfatta e ringrazio i colleghi deputati e deputate che hanno duramente lavorato su questo documento. Tuttavia, l'esplicita associazione tra antisemitismo e l'opposizione alle politiche di sangue che Israele mette in atto è per me inaccettabile. Per questo ho deciso di astenermi al voto generale della risoluzione.

Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) IT  
 

Oggi a Strasburgo abbiamo votato la relazione Saïfi sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune (2017/2070(INI)).
Vorrei esprimere le ragioni del mio voto contrario alla relazione. In generale considero che la relazione della collega Saïfi contenga elementi apprezzabili, abbiamo sempre lavorato molto bene insieme nella commissione INTA di cui entrambe siamo componenti.
Tuttavia l'impostazione generale della relazione opta per le politiche di liberalizzazione e favorisce le grandi concentrazioni invece che i piccoli investitori. Inoltre, ancora più significativo per la propensione del mio voto è la mancanza di un'indicazione vincolante in quei paragrafi che affrontano lo sviluppo sostenibile, che significa diritti umani, tra cui diritti delle donne, i diritti del lavoro e il rispetto degli standard in materia di difesa dell'ambiente.
La mancata richiesta di un vincolo rende queste clausole soltanto dei propositi, quando nelle due relazioni di cui sono stata relatrice sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE (A8-0023/2018) e sull'attuazione delle raccomandazioni 2010 del Parlamento sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (A8-0217/2016) proprio questo Parlamento aveva raggiunto altri e migliori risultati da questo punto di vista.
Penso che non si debba mai retrocedere rispetto a tali avanzamenti che tutelano il bene di tutte e di tutti.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o opětovném zvážení rozhodnutí o výstavbě nové vysokorychlostní železniční tratě Lyon–Turín  
- P8_DCL(2016)0111 - Nevzato v potaz  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 43 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o pracovních podmínkách hotelového úklidového personálu v Evropské unii  
- P8_DCL(2016)0076 - Nevzato v potaz  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 76 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o infekčních onemocněních vyskytujících se u dětí předškolního věku  
- P8_DCL(2015)0033 - Nevzato v potaz  
Elena GENTILE , Giovanni LA VIA , Eleonora FORENZA , Patrizia TOIA , Renata BRIANO , Mercedes BRESSO , Silvia COSTA , Siôn SIMON , Anneliese DODDS , Françoise GROSSETÊTE  
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 124 - 08-12-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech