Enrique CALVET CHAMBON : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-11-2014 / 01-07-2019 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

 • 20-11-2014 / 23-06-2015 : Unión, Progreso y Democracia (Španělsko)
 • 24-06-2015 / 01-07-2019 : Independiente (Španělsko)

Poslanci 

 • 24-11-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 24-11-2014 / 09-03-2017 : Delegace pro vztahy s Palestinou
 • 24-11-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Palestinou

Náhradník 

 • 20-11-2014 / 12-10-2015 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 20-11-2014 / 26-05-2016 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
 • 20-11-2014 / 26-05-2016 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 20-04-2015 / 18-01-2017 : Petiční výbor
 • 13-10-2015 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 27-05-2016 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 03-09-2017 : Petiční výbor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace  
- EMPL_AD(2018)627842 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU  
- ECON_AD(2017)608079 -  
-
ECON 
STANOVISKO k programu Erasmus+ a dalším nástrojům na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – celoživotním pojetí učení  
- EMPL_AD(2016)569480 -  
-
EMPL 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza  
- EMPL_AD(2018)627592 -  
-
EMPL 
POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ o průběžné zprávě o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody  
- EMPL_AD(2018)628615 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) ES  
 

He votado en contra de este texto legislativo porque estimo muy peligroso establecer baremos, calificaciones y distinciones entre inversiones virtuosas e inversiones negativas, en un mundo tan complejo e interrelacionado, cuando arrastras millones y millones de recursos y dinero. Iba a abstenerme, pero he votado en contra cuando, además, veo que se acompaña de afirmaciones absolutamente contrarias a la ciencia y a la realidad. Por ejemplo, quitar a la investigación en temas nucleares de fusión nuclear por insostenible, lo que es una barbaridad. Es ya excesivo; parece que la taxonomía está al servicio de intereses financieros, corporativos y lobistas muy concretos.

Mimořádná situace ve Venezuele (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) ES  
 

He votado a favor, aunque con reticencias, porque creo que el pueblo venezolano y la crisis humanitaria que está padeciendo necesita de todo tipo de apoyo, aunque no sea perfecto. Pero quiero dejar claro que estuve a punto de no votar a favor, por culpa del apartado 8, y hubiera votado en contra, si alguna de las enmiendas socialistas hablando de la salida pacífica hubieran pasado. No estamos en momentos de hipocresías cuando sencillamente las personas se están muriendo. Esto se parece cada vez más al problema de los Balcanes; la no intervención de Europa y Occidente, hasta que se decidieron los EE. UU., causó mucho dolor y víctimas. La salida no pacífica deja de ser indeseable a partir del momento que salva más vidas y dolor de lo que causaría no hacerlo.

Program Spravedlnost (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) ES  
 

He votado en contra del informe porque, personalmente, no puedo llevar sobre mi conciencia la posibilidad de abrir una brecha a la independencia de la justicia a través de la participación de las ONG.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podpoře iniciativy Odysseus za účelem oživení Evropské dobrovolné služby  
- P8_DCL(2016)0105 - Nevzato v potaz  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 91 - 04-01-2017
Písemné prohlášení o pracovních podmínkách hotelového úklidového personálu v Evropské unii  
- P8_DCL(2016)0076 - Nevzato v potaz  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 76 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o Alzheimerově nemoci  
- P8_DCL(2015)0057 - Nevzato v potaz  
Dominique BILDE , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Luke Ming FLANAGAN , Ivan JAKOVČIĆ , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Valentinas MAZURONIS , Emilian PAVEL , Ruža TOMAŠIĆ , Jarosław KALINOWSKI , Brian HAYES , Romana TOMC , Sophie MONTEL , Enrique CALVET CHAMBON , Rolandas PAKSAS , Cristian-Silviu BUŞOI , Aldo PATRICIELLO , Philippe DE BACKER , Ivan ŠTEFANEC , Filiz HYUSMENOVA , Neoklis SYLIKIOTIS , Mara BIZZOTTO  
Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 122 - 06-01-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech