James NICHOLSON : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 13-10-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 14-10-2014 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 09-02-2017 / 04-07-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ulster Unionist Party (Spojené království)

Místopředseda 

 • 11-05-2017 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 14-12-2016 / 10-05-2017 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 16-09-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro regionální rozvoj

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách  
- A8-0046/2014 -  
-
ENVI 

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k doporučení Radě týkajícímu se navrhovaného mandátu k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k iniciativě na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení potravinové bezpečnosti  
- AGRI_AD(2017)595767 -  
-
AGRI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000  
- AGRI_AD(2018)623916 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí  
- AGRI_AD(2018)623923 -  
-
AGRI 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o iniciativě „Evropské medové snídaně“ a Světovém dni včel  
- P8_DCL(2016)0033 - Nevzato v potaz  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 224 - 12-07-2016
Písemné prohlášení o přístupu k pomůckám pro nedoslýchavé  
- P8_DCL(2015)0069 - Nevzato v potaz  
Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER  
Datum zahájení : 02-12-2015
Platné do : 02-03-2016
Počet signatářů : 87 - 03-03-2016
Písemné prohlášení o elektronickém zdravotnictví  
- P8_DCL(2015)0012 - Nevzato v potaz  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Datum zahájení : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatářů : 68 - 07-07-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech