Hartmut NASSAUER : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 31-08-2004 / 14-11-2006 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva
 • 15-11-2006 / 14-02-2007 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Místopředseda

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Předseda 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konference předsedů delegací
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro právní záležitosti

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-03-2007 / 28-03-2007 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, včetně financování terorismu  
- A6-0137/2005 -  
-
LIBE 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemikálie a o změně směrnice 1999/45/ES a nařízení (ES)  
- IMCO_AD(2005)357851 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení k reakci Evropského parlamentu na katastrofu v Asii způsobenou vlnou tsunami  
- P6_DCL(2005)0001 - Nevzato v potaz  
Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER  
Datum zahájení : 10-01-2005
Platné do : 10-04-2005
Počet signatářů : 112 - 10-04-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.