Roberta ANGELILLI : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Itálie)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Itálie)

Místopředsedkyně 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Evropský parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Evropský parlament

Poslanci 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 18-03-2010 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO obsahující doporučení Komisi ohledně boje proti násilí na ženách  
- LIBE_AD(2014)524504 -  
-
LIBE 
STANOVISKO na téma „Boj proti nezaměstnanosti mladých lidí: možná řešení“  
- FEMM_AD(2013)508138 -  
-
FEMM 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

OPINION on protecting children in the digital world EN  
- LIBE_AD(2012)491241 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky  
- LIBE_AD(2010)452553 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o svobodě utiskovaných menšin a národů  
- P7_DCL(2014)0004 - Nevzato v potaz  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 38 - 14-04-2014
Písemné prohlášení o zlepšení včasné diagnózy kardiovaskulárních onemocnění u žen  
- P7_DCL(2014)0003 - Nevzato v potaz  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 151 - 14-04-2014
Písemné prohlášení o boji proti poruchám příjmu potravy  
- P7_DCL(2013)0026 - Nevzato v potaz  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Datum zahájení : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatářů : 68 - 10-03-2014

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech