Miroslav OUZKÝ : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 17-02-2010 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 18-02-2010 / 12-12-2011 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Česko)

Místopředseda 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradník 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 07-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k průběžné zprávě v zájmu dosažení pozitivního výsledku při postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014–2020  
- ENVI_AD(2012)491291 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  
- ENVI_AD(2012)487721 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou  
- P7_DCL(2010)0089 - Přijato  
Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS , Miroslav OUZKÝ , Manfred WEBER  
Datum zahájení : 10-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Přijato (datum) : 08-03-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0087
Počet signatářů : 375 - 07-03-2011
Písemné prohlášení o zeleném očním zákalu  
- P7_DCL(2010)0001 - Nevzato v potaz  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Antonyia PARVANOVA , Miroslav OUZKÝ  
Datum zahájení : 18-01-2010
Platné do : 06-05-2010
Počet signatářů : 168 - 07-05-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami