Kader ARIF : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Francie)

Místopředseda 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro mezinárodní obchod
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o modernizaci zadávání veřejných zakázek  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, s ohledem na Evropskou službu pro vnější činnost  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010: souhrnný rozpočet EU, oddíl III, Komise  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
NÁVRH STANOVISKA k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 ve znění pozměněném Radou – všechny oddíly  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
STANOVISKO k vnějšímu rozměru sociální politiky, podporování pracovních a sociálních standardů a evropské sociální odpovědnosti podniků  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o uznávání záchranářských profesí jako rizikových profesí a zavedení evropského statutu  
- P7_DCL(2010)0015 - Nevzato v potaz  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Datum zahájení : 24-03-2010
Platné do : 08-07-2010
Počet signatářů : 160 - 08-07-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech