Jean-Marie CAVADA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 21-01-2015 : Nouveau Centre-UDI (Francie)
 • 22-01-2015 / 30-06-2015 : Nous Citoyens (Francie)
 • 01-07-2015 / 01-09-2015 : Bündnis C (Německo)
 • 02-09-2015 / 01-07-2019 : Génération Citoyens (Francie)

Místopředseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro právní záležitosti
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro právní záležitosti

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro právní záležitosti
 • 14-07-2014 / 01-10-2017 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 14-07-2014 / 01-10-2017 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Výbor pro právní záležitosti

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 31-08-2015 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF  
- JURI_AD(2019)630425 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb  
- JURI_AD(2017)597398 -  
-
JURI 
STANOVISKO o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014  
- JURI_AD(2015)551952 -  
-
JURI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty  
- JURI_AD(2018)627900 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027  
- JURI_AD(2018)627030 -  
-
JURI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace 
Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 

Le Parlement européen en adoptant aujourd’hui la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a parfaitement compris la gravité de la situation en saisissant la chance unique qui lui été offerte de préserver pour les années à venir les auteurs, les créateurs, les interprètes, les éditeurs de presse et les journalistes.
Il fallait que cette question soit tranchée en faveur de la protection des contenus qui illustrent si bien à travers l’histoire de nos pays, nos aspirations à l’originalité et à la vivacité de nos cultures et à la préservation de l’activité journalistique qui, dans sa diversité, est le socle de nos démocraties européennes. C’est pourquoi je me suis battu depuis plus de deux ans et demi pour arriver à ce que ce texte soit adopté.

Smlouvy o poskytování digitálního obsahu (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) FR  
 

J’ai voté cette directive en cours depuis fin 2015 et qui marque une étape importante dans la définition de règles communes au niveau de l'UE pour les contrats numériques.
Les espoirs et les efforts étaient donc grands en ce qui concerne cette nouvelle approche consistant à introduire des règles facilitant et sécurisant l’achat et la vente transfrontaliers de biens matériels et de contenus numériques.
Un juste équilibre a été trouvé ici entre les intérêts légitimes du consommateur et les obligations du fournisseur.

Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) FR  
 

Cette législature a consacré une attention prioritaire aux questions de la fraude et de l’évasion fiscales et de leur blanchiment.
Nous devons nous engager pour un système international plus juste et une mondialisation équitable fondée sur des règles partagées par tous. Nous devons soutenir une lutte résolue contre les pratiques de sous-imposition et d’évasion fiscale, qui tienne compte des enjeux liés au numérique, en particulier pour les plateformes.
Partageant l’ambition du Parlement européen, j’ai voté ce rapport et souhaite que le Conseil européen appelle à participer directement au processus d’adoption des règles dans le domaine fiscal, conformément à la communication de la Commission du 15 janvier 2019 relative au passage à la majorité qualifiée.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o podpoře iniciativy Odysseus za účelem oživení Evropské dobrovolné služby  
- P8_DCL(2016)0105 - Nevzato v potaz  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 91 - 04-01-2017
Písemné prohlášení o prosazování a ochraně svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků  
- P8_DCL(2016)0010 - Nevzato v potaz  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Datum zahájení : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatářů : 139 - 02-05-2016
Písemné prohlášení o zákazu vlastnictví hráčů třetí stranou v evropském sportu  
- P8_DCL(2015)0066 - Nevzato v potaz  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Datum zahájení : 11-11-2015
Platné do : 11-02-2016
Počet signatářů : 95 - 12-02-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami