Anne LAPERROUZE : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 27-03-2008 : Union pour la démocratie française (Francie)
 • 28-03-2008 / 13-07-2009 : Mouvement Démocrate (Francie)

Místopředsedkyně 

 • 23-01-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 22-01-2008 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

Náhradnice 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 04-03-2005 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006  
- ITRE_AD(2008)400315 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o snížených sazbách DPH na energeticky úsporné výrobky pro domácnost  
- P6_DCL(2008)0078 - Nevzato v potaz  
Linda McAVAN , Anne LAPERROUZE , Claude TURMES , Elisa FERREIRA  
Datum zahájení : 22-09-2008
Platné do : 15-01-2009
Počet signatářů : 143 - 16-01-2009
Písemné prohlášení o hodnotě knih v evropské kultuře a o nutnosti omezit náklady na ně  
- P6_DCL(2008)0025 - Nevzato v potaz  
Luciana SBARBATI , Daniel DĂIANU , Gianni PITTELLA , Anne LAPERROUZE , Manolis MAVROMMATIS  
Datum zahájení : 09-04-2008
Platné do : 15-07-2008
Počet signatářů : 114 - 10-07-2008

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.