Michael CRAMER : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Německo)

Předseda 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konference předsedů výborů
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Hlavní parlamentní činnost 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti  
- TRAN_AD(2011)467175 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k dokumentu o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014  
- TRAN_AD(2015)549387 -  
-
TRAN 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k politice soudržnosti a tematickému cíli „Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách“ – čl. 9 odst. 7 nařízení o společných ustanoveních  
- TRAN_AD(2018)616793 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2012/2002, (EU) č. 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, EU č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014, (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (A8-0027/2019 - Alain Cadec) EN  
 

. – The European Court of Justice has noted that this fisheries agreement is applicable to ʻwaters under the sovereignty or jurisdictionʼ of the Kingdom of Morocco. However, in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, the waters over which the coastal State is entitled to exercise sovereignty or jurisdiction are limited to waters adjacent to and under its sea territory or its exclusive economic zone.
Bearing this in mind, the territory of Western Sahara is not part of the territory of the Kingdom of Morocco; the waters adjacent to the territory of Western Sahara do not fall within the Moroccan fishing zone covered by this agreement, as Western Sahara is illegally occupied by Morocco.
Sinn Féin supports Western Saharaʼs struggle for self-determination and we oppose any economic agreement between the EU and Morocco that compromises the resources of the Saharawi people and their exploitation under Moroccoʼs illegal occupation. For these reasons we voted against this agreement.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech